پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»
پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

سیدمحمود طیّب حسینی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1392، ، صفحه 7-26

چکیده
  یکی از مفاهیم ارزشی و اخلاقی قرآن کریم خشیت از خدای متعال است. معمولاً، مفسّران و مترجمان، خشیت را به خوف تفسیر کرده و این دو واژه را مترادف پنداشته‌اند. پژوهندگاهی نیز بین آن دو واژه تفاوت‌هایی ذکر کرده­اند. ...  بیشتر