قضا و قدر خدا و نقش انسان در سرنوشت از منظر قرآن و برهان
قضا و قدر خدا و نقش انسان در سرنوشت از منظر قرآن و برهان

محمدباقر سعیدی روشن

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2020.1920

چکیده
  قضا و قدر از مبادی فعل خدا و از مسائل اساسی الهیات قرآن است. تبیین صحیح قضا و قدر الهی و نقش انسان در جهان و سرنوشت خود اهمیت به سزایی در اندیشه و کُنش توحیدی دارد. هدف این پژوهش، بررسی چیستی قضا و قدر خدا ...  بیشتر