«آدم و انسان»، خلیفة بشر یا خلیفة خدا ؛ نقد دیدگاه انتقادیِ «سلیمانی» به خلافت آدم علیه‌السلام و انسان
«آدم و انسان»، خلیفة بشر یا خلیفة خدا ؛ نقد دیدگاه انتقادیِ «سلیمانی» به خلافت آدم علیه‌السلام و انسان

محمدرضا امین

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 203-219

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13009.2540

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.11.6 یکی از نکات اختلافی در مورد موضوع خلافت در آیه 30 از سوره بقره، شناسایی موجودی است که آدم علیه‌السلام (و انسان) جانشین‌اش می‌شود. در معرفی این موجود به «خدا، جن، فرشتگان، ...  بیشتر