بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی
بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی

فاطمه مسجدی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 259-286

چکیده
  ­DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.12.5 جرج طرابیشی نظریه­پرداز نواندیش معاصر با رویکردی انتقادی به دیدگاه مسلمانان، نظریه­ انحصار رسالت پیامبراکرم (ص) به ابلاغ وحی را طرح نموده، حجیّت سنت نبوی را انکار ...  بیشتر