نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

قاسم فائز؛ مریم گوهری

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 223-250

چکیده
  تدقیق در معانی واژگان، نقش مهمی در فهم قرآن کریم دارد. یکی از انواع روابط حاکم بر واژگان، مشترک معنوی است. عدم شناخت دقیق مشترک معنوی منجر به خلط آن با مشترک لفظی شده که این امر منجر به فهم نادرست قرآن شده ...  بیشتر