امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات
امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات

محمّدتقی شاکر اشتیجه؛ رضا برنجکار

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 107-129

چکیده
  مسألة مهم در ارتباط امامت و نبوّت، تبیین چگونگی ارتباط امامت با پایان نبوّت است. بررسی این مسأله با تفکیک شئون امام و دانستن چگونگی تحقّق آن ممکن است. مطابق رهنمود آیات وروایات، دانشِ حلال و حرام و همچنین ...  بیشتر