نویسنده = نیکو دیالمه
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-90

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد


2. مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-116

نیکو دیالمه