نویسنده = سید محمدحسین موسوی زاده
راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 7-30

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری