نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف»
نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف»

رضا شکرانی؛ علی نصر اصفهانی؛ فاطمه سادات احمدی کوپایی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 79-110

چکیده
  «مدیریّت تعارض»، یکی از مباحث مهم مدیریّت رفتار سازمانی است. تعارض، به هر نوع اختلاف و برخوردی که بین افراد یا گروه‌ها رخ دهد، اطلاق می‌شود. تعارض اگر کنترل شده و در حدّ متوسّط باشد عمدتاً برای ...  بیشتر