بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن

مریم نساج؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 35-56

چکیده
  بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‏ها، نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدّم وجود داشته، ولی در تفاسیر متأخّر بیشتر مورد توجّه است. در این پژوهش، ساختار سورة انسان، چگونگی ...  بیشتر