نویسنده = سید محسن موسوی
تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 261-279

10.30512/kq.2021.12788.2518

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری


بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 7-24

محسن جهاندیده؛ محمّدتقی اسماعیل پور؛ سیّد محسن موسوی