نویسنده = محمدکاظم شاکر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-41

محمّدکاظم شاکر؛ فاطمه میری


2. دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-49

محمّدکاظم شاکر؛ عطیّه اکبری


3. تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-29

محمّدکاظم شاکر


4. صحیفة النّبی(ص)؛ نماد قانون گرایی در حکومت نبوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-141

محمدکاظم شاکر؛ محمّدحسین لطفی