موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات
موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی

دوره 9، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 39-61

چکیده
  گروهی از مفسران قرآن با تمثیلی و نمادین دانستن برخی آیات قرآن کریم، نگاه جدیدی به گزاره‌های قرآنی داشته‌اند؛ ایشان معتقدند برخی آیات، دارای حقایق و معارفی هستند که باید با عبور کردن از معنای ظاهری به ...  بیشتر