امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم
امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-46

چکیده
  DOR: https://dorl.net/20.1001.1.22516026.1399.10.22.2.5  امکان درج نشانه­های نگارشی کنونی در قرآن کریم با یک چالش روبروست. از یک طرف، اهداف و فواید نشانه­گذاری ما را به درج این نشانه­ها در قرآن کریم تشویق و ترغیب کرده ...  بیشتر