نویسنده = سیّد کاظم طباطبایی
گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 85-104

10.30512/kq.2021.15186.2869

اعظم سادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی


بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 93-116

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی