بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی
بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

سیده وحیده رحیمی؛ کبری باقری

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 241-260

https://doi.org/10.30512/kq.2021.12601.2500

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.13.8 مفسران اهل سنت در تفاسیر خود گونه‌های مختلفی از روایات اهل‌بیت (ع) را به شکل‌های گوناگون نقل کرده و عملکرد متفاوتی در نقل و نقد چنین روایاتی داشته‌اند. برخی به شکل گسترده ...  بیشتر