واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»
1. واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 145-164

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.11762.2395

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.8.3 در فقه امامیه، اهتمام فراوانی نسبت به حفظ جان و حرمت دماء مشاهده می‌شود؛ تا بدانجا که حتی در تقیه که فرد مکلف است برای حفظ جان، مال و آبرو به حسب شرایط، به کتمان یا حتی ...  بیشتر
تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)
2. تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 53-82

چکیده
  روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از کارآمدترین روشهای تفسیری است که سابقه‌ای به قدمت عصر نزول قرآن کریم دارد. حال، مسألة مهمّی که با آن مواجه هستیم این است که آیا قرآن کریم بدون لحاظ روایات معصومان (ع) به تنهایی ...  بیشتر
جایگاه حدیث در علم اصول
3. جایگاه حدیث در علم اصول

عباس کلانتری خلیل آبادی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 167-186

چکیده
  بدون تردید ایجاد و یا گسترش بیشتر علوم اسلامی، مرهون احادیث منقول از معصومین (ع) بوده است؛ اما عدّه‌ای گمان کرده‌اند که تقریباً همة مسائل علم اصول فقه از علوم دیگر اقتباس شده و قواعد آن مبتنی بر عقل، ...  بیشتر