وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی
وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی

مصطفی عباسی مقدم؛ قاسم بستانی؛ پرویز رستگار جزی؛ نصره باجی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 319-335

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12869.2526

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.17.2 حدیث «متواتر» یکی از انواع معتبر حدیث است که از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می­شود. درباره وجود متواتر معنوی هیچ تردیدی وجود ندارد ...  بیشتر