نویسنده = کمال صحرائی اردکانی
تعداد مقالات: 2
1. سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-258

کمال صحرائی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علی اکبر حاضری جیقه


2. اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء»

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 217-242

علی محمد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر عروجی