معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»
معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 7-25

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12421.2473

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.1.6 تحلیل معنایی واژگان متن از راه دستیابی به دقایق معنا صورت می­گیرد. این نگاه در قرآن به دلیل نقش آن در تأمین سعادت بشر اهمیت می­یابد. واژه «فتح» 12 بار در قرآن آمده­ ...  بیشتر
تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری
تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 299-337

چکیده
  یکی از رجالیان مهم، ابن‌ غضائری است که به تضعیفِ بسیار و سریع راویان ‌مشهور است. او در کتاب موسوم به «الضعفاء»، بسیاری از راویان ثقه را تضعیف کرده است. رجالی معاصر، شیخ محمد‌تقی شوشتری در کتاب قاموس ...  بیشتر
نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس
نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 117-140

چکیده
  برخی از خاورشناسان در آثار خود، به طور گسترده، شبهة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس را مطرح کرده‌اند تا از این طریق، الهی بودن قرآن را مخدوش کنند و آن را ساختة دست حضرت محمّد (ص) جلوه دهند. شبهات آنها در ...  بیشتر