نویسنده = مجید معارف
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


2. نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی