نویسنده = سید احمد میرخلیلی
رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 199-222

محمود حایری؛ سید احمد میرخلیلی؛ محمد صحرایی اردکانی