بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر»
بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر»

سمیه کاکائی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ علی حسن بیگی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 287-308

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.13.6 عقیده به ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی حدیث‌پژوهان پیشین و ابداع نظام اعتبارسنجی نوین در حلّه، سند را به عنوان مهمترین عامل در اعتبار روایات مطرح کرد. ارمغان این سبک از ...  بیشتر
اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه
اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ محمد حسین قنبری گل

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 273-290

چکیده
  مسأله «رجعت» و اعتقاد بدان، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مذهب شیعه، همواره از سوی اهل سنت مورد انکار قرارگرفته و به‌انحاءمختلف، غیرقابل‌پذیرش جلوه داده شده است. نوشته پیش‌ رو، به صورتی تطبیقی با ...  بیشتر