قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث
1. قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث

علی محمد میرجلیلی؛ سید احمد میرخلیلی؛ بهاره کرمی

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 55-82

چکیده
  قوّامیت شوهر بر زن در خانوادهازمباحثمهمیاستکهبا توجه به آیۀ شریفۀ 34 سورة نساء، درشریعت اسلامی موردتوجّهقرارگرفته است؛ امّادر موردمفهوم و محدودة آن، اتّفاقنظروجودندارد. با تعمّق در آیات وحی و بررسی ...  بیشتر