مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی
مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 139-158

چکیده
   DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.7.0 طبق آیات قرآن کریم، بهشت سرای سرسبز و خرّمی است که درختان مختلفی را در خود جای داده است. یکی از این درختان، «طلح» است. توصیف این درخت در قرآن کریم با واژه «منضود» ...  بیشتر