بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی
بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی

سعید طاوسی مسرور؛ رسول جعفریان

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 339-366

چکیده
  کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو العباس احمد بن علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی، از مهم­ترین آثار امامیه است که تاکنون آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله درباره آن و مؤلفش نوشته شده است. با وجوداین، ...  بیشتر