نویسنده = حامد جوکار
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط عرضه روایات به قرآن کریم

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-180

محمّدکاظم رحمان ستایش؛ حامد جوکار