پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»
پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»

سید حیدر فرع شیرازی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 7-28

چکیده
  از میان نام‌های مختلف دریا در قرآن کریم یعنی «بحر، لُجّه و یمّ»، نام «لُجّه» با وزنی سنگین‌تر، کم‌ترین بسامد را دارد. این واژه در دو مورد، آن ‌هم در نقش وصفی و مفعولی، به‌عنوان اسم و اسم منسوب ...  بیشتر