نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی
نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی

زینب طیبی؛ محمد علی مهدوی راد

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 27-50

چکیده
  در تاریخ حدیث اهل‌سنت، اندیشه‌هایی را می‌توان یافت که تحلیل آن‌ها نقش بسزایی در تعامل با سنّت و حدیث دارد. ازجمله این اندیشه‌ها، باورهای قرآنیون است که در دوران اخیر رو به گسترش نهاده است. از آنجا که ...  بیشتر