نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علوم قران وحدیث ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران .

2 استاد دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی است که نتیجه آن می تواند، معرف دغدغه های فکری وی در طول شش دهه از تاریخ صدر اسلام باشد. برای وصول به این هدف تمامی روایات وی در منابع شیعی به تعداد 97 روایت ،گرد آوری و با روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی به عنوان روشی میان رشته ای برای استخراج ، طبقه بندی و مقوله بندی های بافته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از نتایج احصاء شده در تحقیق، علاوه بر احراز فراوانی حجم روایات و تعیین روات و مستندات روایی وی و تبیین موضوعات فرعی و اصلی در روایات ایشان، می توان اذعان داشت که ام سلمه در روایات خود به همه موضوعات اعتقادی، احکام شرعی، اخلاقیات، دعاها، موارد تاریخی و فردی و اجتماعی پرداخته اما اهتمام عمده و دغدغه مندرج در روایات او، طرح مباحث اعتقادی ، خصوصا بیان فضائل و مناقب اهل بیت (ع)، بالاخص فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام بوده و علت این امر را نیز باید در دیدگاههای فکری وی ، مظلومیت و مهجوریت اهل بیت بعد از رحلت رسول اکرم (ص)، حاکمیت خلفای سه گانه و بنی امیه و دیدگاه های مذهبی مولفان شیعه یافت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the content of Umm Salma's narrations in Shiite sources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nagi Velayati 1
  • seyed mohammadbagher hojati 2
  • mahdi mehrizi 3

1 Student of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 استاد دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the content of Umm Salma's narrations in Shiite sources, the result of which can be a reflection of her intellectual concerns during the six decades of the early history of Islam. To achieve this goal, all of his narrations in Shiite sources are compiled in 97 narratives and analyzed by content analysis method with quantitative and qualitative approach as an interdisciplinary method for extracting, classifying and weaving categories. have taken. From the results of the research, in addition to the abundance of the volume of narrations and determining his narrations and narrative documents and explaining the main and secondary subjects in his narrations, it can be acknowledged that Umm Salma in her narrations to all matters of belief, religious rules, ethics, The prayers deal with historical, personal, and social issues, but the main concern of his narrations is the discussion of religious issues, especially the expression of the virtues and virtues of the Ahl al-Bayt (AS), especially the virtues of Ali ibn Abi Talib (as). In his intellectual views, the oppression and abandonment of the Ahl al-Bayt after the death of the Holy Prophet (PBUH), the rule of the three caliphs and the Umayyads and Religious views of Shiite authors found

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umm Salma؛
  • Narration؛ Content Analysis؛ Shiite Narrations؛ Female Narrators