نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده: بحث از محکم و متشابه در شمار زیربنایی‌ترین و چالشی‌ترین مباحث در حوزه تفسیر و علوم قرآن قرار دارد که از دیرباز تاکنون مورد توجه عالمان علوم مختلف اسلامی در میان مذاهب و فرقه‌های گوناگون بوده است. این جستار با بهره‌گیری از روش توصیفی– تحلیلی، نظریه جدید محمّد عابد الجابری پیرامون این موضوع را بر پایه آیه 7 سوره آل عمران طرح و تبیین نموده و آن را به بوته نقد گذاشته است. دستاورد پژوهش حاضر این است که وی، «آیات محکم» و «آیات متشابه» در آیه یادشده را ناظر به لفظ و معنا ندانسته، بلکه از جنس پدیده تکوینی و خارجی برشمرده است‌. ایرادات سندی، متنی و دلالی به روایتی که جابری آن را به عنوان سبب نزول آیه مورد بحث اختیار کرده است، عدم تحقّق شرائط سیاق برای آیه 7 آل عمران و نیز ناسازگاری معنای پیشنهادی جابری برای لفظ «آیه» با ساختار کلّی آیه مزبور، از جمله مهمترین نقدهای وارد بر نظریه وی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Mohammad Abed Al-Jaberi's theory about the concept of Muhkam and Mutashabeh verses

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Haje Heidari 1
  • Kavos Rohi Berandagh 2
  • Ali Haje Khani 3
  • Abolfazl Shakori 4

1 Department of Quranic and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor Tarbiat Modares University of Tehran

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 Faculty member of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The discussion of Muhkam and Mutashabeh verses is one of the most fundamental and challenging issues in the field of interpretation of the Qur'an and Quranic sciences, which has long been considered by scholars of various Islamic sciences among different religions and sects. Using a descriptive-analytical method, this paper has designed and explained the new theory of Mohammad Abed Al-Jaberi on this subject based on verse 7 of Surah Al-Imran and has criticized it. The achievement of the present study is that he did not consider " Muhkam verses" and " Mutashabeh verses" in the mentioned verse to mean words and meanings, but considered them as a formative and external phenomenon. Documentary, textual and semantic objections to the narration which Jaberi has taken as the reason for the revelation of the verse in question, the non-fulfillment of the context conditions for verse 7 of Al-Imran and also the incompatibility of Jaberi's proposed meaning for the word "verse" with the general structure of the verse are among the most important criticisms of his theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhkam verses
  • Mutashabeh verses
  • verse 7 of Al-Imran
  • Abed Al-Jaberi