نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

چکیده

معنای واژگان قرآن هرچند در ابتدا با فرهنگ مفاهمه مخاطبان نخستین آن سازگار بوده لیکن در سده‏های بعد دچار تشتت آرای مختلف شده و عواملی چون ورود واژگان معرّب در متن قرآن نیز همواره مزید بر علت بوده است. یکی از واژگانی که در میدان تزاحم آرای مختلف قرار گرفته، واژه «مُتَّکَاً» در آیه 31 سوره یوسف است که لغویان و مفسران برای آن چهار معنای «مجلس»، «تکیه‏گاه»، «خوراکی» و «ترنج» را مطرح کرده‏اند. در جامعه مفسران، برخی تلاش کرده‏اند تا معانی مختلف را با یکدیگر جمع نمایند و برخی دیگر آشکارا معنای مخالف نظر خود را تخطئه نموده‏اند؛ برخی نیز تمام معانی را ذکر کرده و از ترجیح یک معنا بر سایرین، اجتناب کرده‏اند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی ابتدا قرائات گوناگون را تبیین و سپس به بررسی آرای مختلف لغویان و مفسران پرداخته و پس از رفع ایرادهای وارده، معنای «ترنج» را بر سایر معانی ترجیح داده است. این معنا علاوه بر مؤیداتی چون علم لغت، روایات فریقین، سیاق آیه مورد بحث و آرای مفسران، از منظر «معرَّبات» نیز مورد تأیید است؛ زیرا با همان قرائت مشهور «مُتَّکَاً» ، در زبان قبطی و حبشی به معنای «ترنج» است، و این با فضای داستان حضرت یوسف علیه السلام که در مصر (آفریقای جنوبی) رخ داده نیز هم‏خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Re-examining the meaning of the word "reliance" in verse 31 of Surah Yusuf

نویسندگان [English]

  • Rahman oshriyeh 1
  • Seyed Mohammad Hosseinipoor 2

1 Associate Professor, Holy Quran University of Qom

2 PhD student at the University of Holy Quran Sciences and Education

چکیده [English]

Although the meaning of the words of the Qur'an was initially compatible with the culture of communication of its first audience, but in later centuries it has been divided into different opinions and factors such as the inclusion of familiar words in the text of the Qur'an have always been more due. One of the words that is in the field of conflict of different opinions is the word "mutaka" in verse 31 of Surah Yusuf, for which lexicographers and commentators have introduced the four meanings of "assembly", "support", "food" and "thorn". اند. In the community of commentators, some have tried to combine different meanings, while others have openly violated the opposite meaning; Some have mentioned all the meanings and avoided preferring one meaning over the other. The present study, with a descriptive-analytical method, first explains the various readings and then examines the different opinions of lexicographers and commentators, and after eliminating the objections, prefers the meaning of "bergamot" over other meanings. This meaning, in addition to the affirmations such as the lexicon, the narrations of the two sects, the context of the verse under discussion, and the opinions of the commentators, is also confirmed from the perspective of "adventures"; Because with the same famous reading "Muttaka", in Coptic and Abyssinian language, it means "bergamot", and this is in line with the atmosphere of the story of Prophet Yusuf (pbuh) that took place in Egypt (South Africa).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 31 of Surah Yusuf
  • famous recitation
  • bergamot
  • reliance
  • teacher