نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

در نصوص اسلامی، سنت‌های زیادی برای ایجاد و استمرار نظامات اجتماعی ارائه شده که مهم‌ترین آن‌ها، اسلامی‌شدن جهان و پیروزی اندیشه و ارزش‌های ناب الهی بر هر نوع تفکر التقاطی، انحرافی و مادی است. آیه 123 سوره برائت، ایده بسیار عمیق و ارزشمندی را برای پیشروی مسلمانان به‌سوی جامعه جهانیِ اسلامی و دستیابی به آن بیان کرده که غالباً قرآن‌پژوهان نسبت به جوانب مختلف آن بی‌توجه بوده‌ و یا تفاسیر نادرستی از آن ارائه داده‌اند و در این میان، برخی نیز با دقت‌نظر، جوانب مختلف آن را بررسی و تحلیل نموده‌اند. پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و توصیفیِ محتوا در ارزیابی داده‌ها، در صدد تبیین و واکاوی راهبردهای مختلف این آیه برای جهانی‌کردن اسلام برآمده است. برآیند این مقاله آن شد که ایده آیه 123 سوره برائت برای انتشار حداکثریِ اسلام این است که جامعه اسلامی بایستی با مقاومت در برابر دشمنان، ابتدا در عرصه فرهنگی خود را تقویت نموده، سپس در موقعیت مناسب و با رعایت مصالح  امت اسلامی، با حکومت‌های کافرِ معاندِ‌ِ هم‌مرز مبارزه کرده و در نهایت با «انعطاف‌ناپذیری»، هرگونه اثرپذیری فرهنگی از فرهنگ کفر را از خود دفع کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategies for the Globalization of Islam with an Emphasis on Verse 123 of Surah Bara’at

نویسندگان [English]

  • mohsen faryadres 1
  • ali hajikhani 2
  • mohammad sadegh yosofi moghadam 3

1 Danshah-Razi Stadium - Dansh-e-Ayat-Allah Borujerdi - Danshah Science and Knowledge Koran Karim Qom & PhD Student of Quran and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Research Center of Culture and Qur’anic Teaching

چکیده [English]

In Islamic texts, many traditions have been presented for the creation and perpetuation of social systems, the most important of which is the Islamization of the world and the victory of pure divine thought and values over any kind of eclectic, deviant, and materialistic thinking. Verse 123 of Surah Bara’at expresses a very profound and valuable idea for the advancement of Muslims towards the Islamic world community and its attainment, which has often been ignored or misinterpreted by Qur’anic scholars in various aspects; some scholars have, however, studied and analyzed different aspects of the issue more carefully. The present study, using qualitative and descriptive content analysis in evaluating the data, seeks to explain and analyze the different strategies of this verse for the globalization of Islam. According to the result, the idea of verse 123 of Surah Bara’at for the maximum dissemination of Islam is that the Islamic society should first strengthen its cultural arena through resisting the enemies, then, fight against neighboring obstinate infidel governments in a suitable situation while observing the interests of the Islamic Ummah, and finally, repel any cultural influence from the culture of infidelity through “inflexibility.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur’an
  • globalization of Islam
  • neighboring obstinate infidels
  • resistance
  • killing
  • piety
  • special divine companionship