نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه قم

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف روشی برای شفاف‌سازیِ ایدئولوژیِ گفتمانِ قدرت، در امور سیاسی ـ اجتماعی است و با استفاده از ابزارهای زبان‌شناسی و توصیفی می‌تواند در بسیاری از علوم از جمله دانش‌های حدیثی کارآمد باشد. از آنجا که نیازها و راهکارها در علوم گوناگون متفاوت است، بومی‌سازی برخی مبانی تحلیل انتقادی گفتمان که اثر مستقیمی بر ابزارهای تحلیل دارد، الزامی می‌نماید. برای نمونه، از آنجا که تحلیل گفتمان برای مسائل روز طراحی شده است، تحلیلگر از گفتمان موجود جامعه در زمان خویش آگاه است و نیازی به کشف آن نخواهد داشت. امکانی که در بادی امر برای پژوهشگر متون حدیثی به سبب قرنها فاصله، میسر نخواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر با گزینش روش‌هایی چون شناسایی دال مرکزی، استخراج پیش‌انگاره، مطالعه همزمانی پویا، کشف همنشین و جانشین‌ها و اطلاع‌ کهنه و نو، راهکارهایی برای شناسایی گفتمان ارائه کرده است و همزمان به بررسی امکان بهرهگیری از مواردی چون زبان گفتاری، مفهوم انتقادی و مطالعات تاریخی در تحلیل متون حدیثی میپردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adaptation of the Theoretical Foundations of Critical Discourse Analysis of Fairclough for the Analysis of Hadith Texts

نویسندگان [English]

  • fateme alboghobeysh 1
  • hamidreza basiri 2
  • mohamdkazem rahmansetayesh 3
  • mohamdhosein bayat 4

1 Allameh Tabataba'i University

2 Department of Quran and Hadith Sciences, Allameh Tabataba'i University

3 University of Qom

4 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Critical analysis of discourse is a method of clarifying the ideology of power discourse in political-social affairs And it has many linguistic and descriptive tools Which can be useful in many sciences including ahadith like translating and recognizing unfamiliar and dark terms. But because the needs and methods vary in different sciences, It is therefore necessary to identify, localize, or remove some of the foundations that affect the analysis tools. One of these basics is “order of discourse” That relates to the topics of the day and the analyst is familiar with the discourse. And this feature does not exist in the hadith texts for the scholar. Therefore, by choosing the method Identification nodel paint and find a presupposition and dynamic synehronic study and find a paradigmatic axis and syntagmatic axis and find a old information and new information…. this research has proposed methods for discourse recognition. And at the same time correcting or removing issues related to this basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fairclough
  • discourse order
  • discourse recognition
  • dynamic synchrony
  • Hadiths