نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

کتاب تهذیبالاحکام تألیف شیخ طوسی، سومین کتاب از کتب اربعه حدیثی شیعه است. این موسوعه فقهی با توجه به گستردگی روایات فقهی و به کار گرفتن روش رفع تعارض اخبار، از جایگاه ویژه‌ای نزد اکثر فقیهان و حدیث‌پژوهان برخوردار است؛ امّا وجود برخی اشکالهای ساختاری از قبیل فراوانی تصحیف، زیاده و نقیصه، ضعف سندی و مواردی دیگر از این دست، کسانی را بر آن داشته که در اعتبار آن تردید روا دارند. این جستار که از جهت گردآوری منابع، به روش کتابخانه‌ای و از نظر محتوا به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته، عوامل پیدایش این کاستی‌ها و تأثیر آنها بر اعتبار این کتاب را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان از آن دارد که هرچند وجود برخی کاستی‌های ساختاری در این کتاب، انکارناپذیر است؛ امّا از آنجا که از سویی، عوامل بیشتر این اغلاط مانند ناخوانا بودن خط و یا اشتباهات منابع، قابل شناسایی است و از دیگر سو، راهکارهایی برای برطرف کردن بیشتر آنها وجود دارد، این کاستی‌ها نمی‌تواند موجب تردید در اعتبار این کتاب شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Some Structural Deficiencies on the Validity of the Book of Tahzib Al Ahkam

نویسندگان [English]

  • hadi marvi 1
  • Muhammad Ebrahim Roushanzamir 2

1 Razavi University of Islamic Sciences

2 Razavi University of Islamic Sciences

چکیده [English]

The book of Tahzib Al Ahkam written by Sheikh Tusi, an encyclopedia of Shiite jurisprudence, is among the Shi'ite Four Books. The existence of some deficiencies such as distortion, additions, removals and so on had led to the emergence of different and sometimes contradictory views on the credibility of this book, to the extent that some scholars according to these shortcomings find this book invalid. This essay, using a library method and a descriptive-analytical method, examines these issues and their impact on the validity of this book.
The findings of this research show that some of the weak narrations have been written in light of the motivation for writing this book, and while accepting the existence of some shortcomings, many of them were based on the style of writing and mistakes of the ascribes. Regarding the works related to the book and the works written for the purpose of eliminating such bugs, we can say: The book is usable and credible for specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Tusi
  • Tahzib Al Ahkamm
  • credibility of Tahzib
  • Deficiencies of Tahzib