نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و استاد مدعو دانشگاه قرآن و حدیث

2 دکتری مدرسی معارف اسلامی و استاد مدعو دانشگاه المصطفی (ص)

3 ااستادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

انبیاء و صالحان به عنوان مربیان معرفی شده در قرآن، گاه به ضرورتو با هدف تبیین معارف دینی یا آموزش نکات اخلاقی و تربیتی از بروز عقیده‌ حقیقی و شخصیت فردی خود، خودداری نموده‌‌ و نقشی متفاوت ارائه نموده‌اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کنش دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآن کریم و مقایسه آن با مفهوم نقاب در روان‌شناسی است. روش پژوهش، تحلیل محتوای آیات قرآن کریم در مورد رفتارهای اجتماعی انبیای الهی با تأکید بر رفتارهای سه پیامبر الهی حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت یوسف (علیهم السلام) و برخی از افراد صالح است. در مرحله نخست، رفتارهایی که ظاهر عمل شخص با عقیده‌ باطنی او ناسازگار است شناسایی شده و در طبقات تبیینی دسته‌بندی شده است که عبارتند از تجاهل عارف، صحنهسازی، به در بگو دیوار بشنود، محاجه به زبان خصم، توریه، تعفّف از اظهار نیاز، رازپوشانی و صبر بر کراهت نسبت به دیگران. سپس، این رفتارهای به ظاهر دوگانه، با مفهوم پرسونا در روانشناسی مقایسه شده‌اند. نتیجه این‌که بین «رفتارهای دوگانهنمای انبیاء» و «رفتار حاکی از پرسونا» در ظاهر و تعریف ماهوی عمل شباهت وجود دارد و تفاوت‌ها در زمینۀ ماهیت، هدف، اثر، معیار انتفاع و شخص منتفع است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation of Inconsistent Actions of Positive Characters in the Quran and Its Comparison With Actions Arising From "Persona" in Psychology

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Bashizadeh Moghaddam 1
  • Zahra Alimoradi 2
  • Hamid Rafii Honar 3

1 lecturer at Quran & Hadith university; Maaref university; Al-Mustafa (s) university

2 lecturer at Al- Mustafa University

3 Department Faculity of Research Institute of Hawzeh and University

چکیده [English]

In the Quran, the prophets and righteous people as the instructors sometimes refuse to show what they are inside in order to explain religious concept or teach moral points. Accordingly, the purpose of the present study is to investigate and explain the interaction between the positive characters of the holy Quran and its comparison with the concept of “persona” in psychology. The research method is content analysis of the verses of the holy Quran about the social behaviors of the prophets with an emphasis on the behaviors of Abraham, Moses, Joseph and some of good people. In the first stage, the actions that superficially are incompatible with their inner identity are identified and classified in the explanatory categories which are: playacting as ignorant, to beat someone to frighten him, argument in opponent language, dissimulation, secrecy, withdrawal to ask someone’s need and being patient upon reluctance to others. Then, these inconsistent actions are compared with the concept of “persons” in psychology. The result is that there is similarities and distinctions between actions of prophets and actions arising from persons in essence, goal, impact, benefit criterion and who gets benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persona
  • Hypocrisy
  • Caution in religious
  • Dissimulation
  • Healthy Personality
  • Social behavior of prophets