نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

10.30512/kq.2020.11956.2418

چکیده

محسنات معنوی یکی از شیوه­های بیانی است که قرآن کریم در بیان فحوا و اهداف خود به وفور از آن بهره جسته است. اهمیت محسنات معنوی به اندازه­ای است که بدون درک صحیح و شناخت اهداف آن، فهم و تفسیر برخی آیات قرآن مشکل می­نماید. این در حالی است که با عنایت به نگرش دانشمندان علم بلاغت به فنون بدیعی به عنوان عنصری صرفاً زینت بخش، جوانب فنی آن مغفول مانده است. در بحث پیش رو به روش تحلیلی و با نگاه کاربرد شناسی و عملکردی، نقش محسنات معنوی در فهم و موسیقی قرآنمورد بررسی قرار گرفته که یافته­های پژوهش حاکی از این است که این نوع از محسنات دارای کارکرد­های مختلف فنی است. از جمله این کارکردها را می­توان در تولید موسیقی با تکیه بر سازه­های توازی و تناسب و سازه تکرار، تصویر­آفرینی با ابزار فنون بدیعی مبالغه و مقابله و همچنین، در فهم قرآن و مرتفع کردن شبهات برخی آیات شریفه دانست که در پرتو محسنات بدیعی توریه، تجاهل العارف، لفّ و نشر، مشاکله و احتباک حاصل می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technical Functions of Spirituality in the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • bahman hadiloo
  • mojtaba mohammadi mazraeh shahi

Assistant Professor and Faculty Member of the University of Holy Quran Sciences and Education

چکیده [English]

Spirituality is one of the expressions used by the Holy Quran in expressing thought and ideas. The importance of spiritual counseling is such that it is difficult to understand and interpret some of the Quranic verses without proper understanding and understanding of its goals. This is in line with the view of the science of rhetoric as an elemental ornamental technique Its technical aspects are neglected. In the foregoing discussion in an analytical way and with an applied perspective The Qur'anic style has been studied in the application of spiritual testimony Research findings suggest that this kind of evidence has various technical functions .One of these functions can be found in the production of music based on parallelism and proportional structure and repetition of the structure. An illustration with the tool of exaggerated techniques of exaggeration and counteraction And also he said that some of the verses of the Qur'an have been raised in the doubts Which is in the light of the prevailing customs of the Thoiryah, the aggression of the al-Arif, the publication and the issue..

کلیدواژه‌ها [English]

  • : "Holy Qur'an
  • " "Spiritual Conscience
  • " "Technical Functions
  • " "Aesthetics
  • " "Elimination of Doubts