جستاری در واژگان شرعی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

چکیده
پرسشی که در این مقاله پی گرفته می­شود، این است که آیا واژگان شرعی چون نماز، طهارت، زکات، روزه، حج و جز آنها که در آیات قرآن به کار رفته، پیش از اسلام به همین معانی شرعی معهود کاربرد داشته یا این معانی را پس از اسلام یافته‌اند. میان علمای اسلامی اختلاف نظر است. برخی بر این نظرند که این واژگان قبل از اسلام معنای شرعی نداشته‌اند؛ بلکه به معنای لغوی نظیر دعا، پاکی و قصد به کار می‌رفتند و پس از اسلام، این معانی شرعی را یافتند.
در مقابل نیز دیدگاه برخی از علمای اسلام آن است که واژگان شرعی، قبل از شکل­گیری شریعت اسلام، به همین معانی شرعی معهود بودند و با ظهور اسلام، تنها شروطی به حقایق مربوط به هر یک اضافه شد و یا جزئیاتی از آنها تغییر یافت.
بررسی پیشینة مقولات شرعی در آیات، روایات، عهدین و تاریخ قبل از اسلام، مؤیّد آن است که واژگان شرعی، قبل از اسلام نیز پیشینه دارند و در نتیجة این نظریه که بعد از ظهور اسلام حقیقت شرعی شدند، مردود به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the meanings of religious words of Quran

نویسندگان [English]

  • Jafar Nekoonam 1
  • Laila Hosseini 2
1 Associate professor at Qom University
2 M.A of Quranic Sciences and Hadith of Qom University
چکیده [English]

The question of this paper is whether religious words such as prayer, purity, charity, fasting, Hajj and others that are used in verses of the Quran have been applied for the meanings that are used in Islam or these words was used for different meanings and after Islam their meanings were improved.
As we may know there is a disagreement over this matter between Muslim thinkers and some believes that these words were free of any religious meaning before the inception of Islam. According to this view these words were literally used for meanings as prayer, purity and intention and it was just after Islam that their meanings were changed to religious ones.
On the other side there are some thinkers who think that these words had the same meanings as they possess after Islam and the inception of Islam caused their reality to be changed in some way.
Studying the history of these words in verses, narratives and in the Bible shows that the words in question were used before Islam and the opinion that they possessed their reality as religious ones after the inception of Islam cannot be true. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantics
  • religious words
  • religious truth
  • term