بررسی بُعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی
بررسی بُعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

سید احمد محمودی؛ اسماعیل ملکوتی خواه

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1391، ، صفحه 55-81

چکیده
  چکیده بخش مهمّی از وجوه اعجاز قرآن کریم به ساختار متن و اسلوب بیانی آن برمی­گردد و در گزینش الفاظ و عبارات آن، به ویژه در مسائل جنسی که از حساسیّت ویژه‌ای برخوردار است، نهایت عفّت کلام و نزاهت بیان متجلّی ...  بیشتر