معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش
معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش

محمد بهرامی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 165-184

چکیده
  ابوزید، قرآن‌پژوه مصری در بحث معنا و مغزی، وامدار نظریه هرش در بحث معنا و معناداری است. چنان که هرش برای هر متن یک معنا و یک معناداری به رسمیت می‌‌شناسد، ابوزید نیز برای متن یک معنا و یک مغزی در نظر می‌‌گیرد. ...  بیشتر