تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری
تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 299-337

چکیده
  یکی از رجالیان مهم، ابن‌ غضائری است که به تضعیفِ بسیار و سریع راویان ‌مشهور است. او در کتاب موسوم به «الضعفاء»، بسیاری از راویان ثقه را تضعیف کرده است. رجالی معاصر، شیخ محمد‌تقی شوشتری در کتاب قاموس ...  بیشتر