طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات
طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات

علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد رضا ستوده نیا

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 29-54

چکیده
  در شماری از آیات‌الاحکام قرآن، اختلاف در قرائت وجود دارد. ثمره اختلافی که در قرائت این آیات وجود دارد صرفاً به حوزه قرائت مرتبط نمی‌شود؛ بلکه در علوم قرآن و فقه نیز اثرگذار است. از همین‌رو‌، آیات مذکور ...  بیشتر