هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم»
1. هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم»

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 55-76

چکیده
  در بافت جملات، واژگان هر یک به دلیلی با دیگری پیوند می‌یابد و با پراکندگی منسجم در سراسر متن، سبب انسجام‌بخشی به پیکره آن می‌شوند؛ از این امر به هم‌آیی تعبیر می‌شود که از مهم‌ترین عوامل انسجام‌بخش ...  بیشتر