تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 7-26

چکیده
  سیری در تفاسیر قرآن نشان می‌دهد درک مفسران پیشین در برخی از آیات با فهم‌های دوره‌های پسین متفاوت است. همین تفاوت‌هاست که این پرسش را پیش می‌کشد اساساً چرا چنین اختلاف‌نظر و تحول آرائی در فهم و تفسیر ...  بیشتر