تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن
تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن

مرتضی عرب؛ مرتضی ایروانی

دوره 6، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 65-88

چکیده
  از دیرباز، تواتر قرآن از جمله مسائل بنیادین علم قرائت بوده که به دلیل طرح پاره‌ای مسائل پیرامونی، کیفیت آن به خوبی فهم نشده است؛ برخی در مسیر دفاع از قرآن و انگیزش مذهبی، قائل به تواتر قرائت‌ها شده و ...  بیشتر