مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی
مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی

نیکو دیالمه

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  نظم یا الگوهای ثابت از پیش تعیین شده و قابل کشف دربارة پدیده‌ها و واقعیت‌ها، به طبیعت و قوانین تجربی محض اختصاص ندارد؛ بلکه می­تواند آنچه در اصطلاح اندیشمندان مسلمان، سنّت­های اجتماعی یا سنّت‌های ...  بیشتر