آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر
آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

اسمعیل سلطانی بیرامی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 71-92

چکیده
  اثبات اعجاز قرآن، در پیراستگی از اختلاف، مشروط به فقدان اختلاف در قرآن و پاسخ‌یابی آیات موهم اختلاف است. صرف نظر از انگیزة‌مدعیانِ اختلاف در آیات قرآن، علّت توهّم اختلاف، در نظر نگرفتن مبانی و قواعد ...  بیشتر