تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 31-52

چکیده
  این پژوهش، مروری است بر ارتباط سیاق و اسباب نزول؛ ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی از این دو قرینه منجر می‌شود. این نوشتار، به بررسی موقعیت سیاق و اسباب نزول و رابطة این دو در تفسیر آیة احصار می‌پردازد. ...  بیشتر