جستاری در ماهیّت باطن قرآن
جستاری در ماهیّت باطن قرآن

محمدباقر سعیدی روشن

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 125-146

چکیده
  برخورداری قرآن از مراتب متعدّدِ معنای ظاهری و باطنی، از مبانی پذیرفته شده و تأثیرگذار در تفسیر و تأویل قرآن است. امّا رازگشایی از ماهیّت باطن و حلّ این معما که باطن کدام سنخ از معناست، می‌تواند گامی اثربخش ...  بیشتر