واکاوی قلمروِ حدیث و حجیّت بیانات آن در حوزه‌های مختلف
واکاوی قلمروِ حدیث و حجیّت بیانات آن در حوزه‌های مختلف

حمزه حاجی؛ مهدی مهریزی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 185-209

چکیده
  نقش حدیث در زندگی مسلمانان واقعیتی انکارناپذیر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بدان جهت که مسلمانان برای رفع نیازهای خود و پاسخگویی به مسائل و امورشان، همواره به موازات قرآن، به حدیث مراجعه کرده‌اند. بر این ...  بیشتر