معاد قرآنی از دیدگاه علامة مجلسی (ره)
معاد قرآنی از دیدگاه علامة مجلسی (ره)

شهاب‌الدّین وحیدی مهرجردی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 83-106

چکیده
  معاد و اعتقاد به عالم قیامت از اندیشه‌های اوّلیة حیات بشری بوده است و همة ادیان الهی پیروان خود را به روزی وعده می‌دهند که به حساب همگان رسیدگی می‌شود. امّا در کیّفیت و چگونگی انتقال انسانها به آن عالم ...  بیشتر